Frankie Gem & Chasers

Singles: 7–inch

LA MANN (6728 “Lovin’ You”/”Taste of Honey”) $8-$12 / 1960s