Preston Epps

CROWN $10-$20

ORIGINAL SOUND (5002 “Bongo Bongo Bongo”) $30-$40
(Monaural)

ORIGINAL SOUND (5009 “Surfin’ Bongos”) $25-$40
(Monaural)

ORIGINAL SOUND (8851 “Bongo Bongo Bongo”)30-50
(Stereo.)
ORIGINAL SOUND (8872 “Surfin’ Bongos”) $30-$50
(Stereo)

TOP RANK (349 “Bongola”) $30-$50
(Monaural)

TOP RANK (649 “Bongola”) $50-$75
(Stereo)


The love of vinyl motivates us to keep adding artists. Help keep us going! Thank you